محصولات دُرمت

ترمز پله

ترمز پله از لیز خوردن افراد هنگام ورود به ساختمان جلوگیری میکند.

مشاهده تمامی آیتم های ترمز پله

مشاهده

پادری آلومینیومی

تفاوت پادری آلومینیومی با پادری عادی، اشباع نشدن گل و لای در آن است.

مشاهده تمامی آیتم های پادری آلومینیومی

مشاهده

محصولات ایمنی پارکینگ

محافظ ستون زیر مجموعه ی تجهیزات ایمنی پارکینگ بحساب می اید.

مشاهده تمامی آیتم های محصولات ایمنی پارکینگ

مشاهده

اکسترود PVC نرم

مشاهده تمامی آیتم های اکسترود PVC نرم

مشاهده

سایر محصولات

مشاهده تمامی آیتم های سایر محصولات

مشاهده